1. พิธีกรกล่าวทักทาย พูดสร้างบรรยากาศ

(ตามบทพูดที่เตรียมไว้ให้) ก่อนเริ่มพิธีตักบาตร พูดไปเรื่อยๆ จนกว่าคณะสงฆ์จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

 

2. คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

พิธีกรกล่าว – ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้ว เรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือ
                      (รอจนคณะสงฆ์ทั้งหมดนั่งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว)

พิธีกรกล่าว – ตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
                       กราบ…กราบ…กราบ…

 

3. พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือ คุณ………………(ตำแหน่ง)……………..
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ
                       (ประธานในพิธีเดินไปที่กล่าวเปิดพิธี)

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
กราบ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
กราบ

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานครับ
                       เมื่อประธานกล่าวเปิดพิธีแล้วให้ปรบมือด้วย

 

4. พิธีกรกล่าวอาราธนาศีล (อ่านเว้นวรรคตรงที่มีเครื่องหมาย,)

พิธีกรกล่าว – ลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล 5
                       บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า, ศีล, เป็นเบื้องต้น, เป็นที่ตั้ง, เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย, และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง, บุคคลใด, พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว, จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต, จิตจะร่าเริงแจ่มใส, และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร, คือนิพพาน,
                       ดังนั้น, ขอเรียนเชิญทุกท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคา อาราธนาศีล, โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ.

พิธีกรกล่าวนำไปพร้อมกับทุกคน

มะยัง ภันเต วิสุง วิ สุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณ นะสะหะ, ปัญจะสีลานิ ยาจามะฯ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณ นะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณ นะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ

พระกล่าวนำ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
(๓ จบ)

พิธีกรรับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
(๓ จบ)

พระกล่าวนำพิธีกรรับเป็นข้อไป
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

พระกล่าวนำ : ติสะระนะ คะมะนัง นิธิธัง
พิธีกรรับ : อามะ ภันเต

พระกล่าวนำพิธีกรรับเป็นข้อไป

๑. ปานาติปาตา เวระมะณี , สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี , สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี , สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี , สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี , สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

พระกล่าวนำ : อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะสุขขะติงยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมา สีลัง วิโสทะเย.

พิธีกรรับ : สาธุ พิธีกรนา กราบ ๓ ครั้ง
กราบ…กราบ…กราบ

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบครับ

 

5. พิธีกรกล่าวคำนำและประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวนำถวายสังฆทาน

พิธีกรกล่าว –

คำนำก่อนถวายสังฆทาน

            พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า, สัปบุรุษ, ย่อมให้ทาน, เช่นข้าวและน้ำ ที่ สะอาดประณีต, ตามกาลสมควรอยู่เป็นนิตย์, แด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์, ซึ่ง เป็นบุญเขตอันเยี่ยม, สำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้น, ได้ชื่อว่า, ให้ฐานะทั้ง 5 ประการแก่ปฏิคาหก, ดังต่อไปนี้คือ, ให้อายุ, ให้วรรณะ, ให้สุขะ, ให้พละ, และให้ปฏิภาณ, ผู้ให้, ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง 5 ประการนั้นด้วย,

            บุญเท่านั้น, ที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย, ดังนั้น, ขอเรียนเชิญทุก ท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ,

            วันนี้ตัวแทนนำกล่าวถวายสังฆทานคือคุณ………..(ตำแหน่ง)……..เรียนเชิญครับ

พิธีกรกล่าว –
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ จบ)

คำกล่าวถวายสังฆทาน
( อ่านเว้นวรรคตรงที่มีเครื่องหมาย ,)

             อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโนภันเต, ภิกขุสังโฆ,

             อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคันหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะจะ ฯ

             ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,

             ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

6.คณะสงฆ์กล่าวคำสาธุการ, ประธานสงฆ์กล่าวทักทาย, กล่าวบทสัมโมทนียกถา, และคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี

ประธานสงฆ์กล่าวทักทายและกล่าวสัมโมทนียกถา

เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ในวันนี้พวกเราได้มาตักบาตร…….. ฯลฯ
จนถึงตั้งใจรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะ… ยะถา วาริวะหา…ฯลฯ
(เมื่อคณะสงฆ์ให้พรจบแล้ว)

พิธีกรรับ – สาธุ

 

7.พิธีกรนำกราบ นำอธิษฐานจิต และนิมนต์คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือ ตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อม เพรียงกันนะครับค่ะ

กราบ…กราบ…กราบ

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญทุกท่านจบทาน ของท่านแล้วกล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้

“สุทินนัง, วะตะเมทานัง, อาสะวักขะยาวะหัง, โหตุ”
“ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ, จงเป็นเครื่องกา จัดอาสวะกิเลส,
ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด”

พิธีกรกล่าว – นิมนต์คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตรครับ

 

8.เจ้าหน้าฝ่ายโสต-สื่อ เปิดเพลง “อรุณอุ่นไอธรรม” พิธีกรพูดสร้างบรรยากาศ (ตามสคริปต์ที่ให้ไว้) ในขณะที่คณะสงฆ์เดินรับบิณฑบาต

พิธีกรกล่าว – วันเกิดเป็นวันที่มีความหมายของชีวิต เป็นวันเริ่มต้นของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นวันแห่งความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก เป็นวันที่ความรักมารวมเป็นหนึ่ง เป็นวันแห่งชัยชนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ วันคล้ายวันเกิดจึงเป็นวันดีที่สุดของชีวิต ควรใช้ร่างกาย และจิตใจอันประเสริฐ นี้แสวงหาสิ่งที่ทรงคุณค่า อย่างชาญฉลาด ด้วยการประกอบการบุญการกุศลเพิ่มขึ้น เพราะบุญทั้งหลายที่เราทำได้ จะติดตามส่งผล หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจ ให้มี อายุยืนยาว บันเทิงอยู่ในความสุข สงบ ร่มเย็น ประดุจเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพ ทุกชาติ…

พิธีกรกล่าว – ลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้มีบุญที่เป็นเจ้าของวันเกิดในเดือนนี้รับของที่ ระลึกจากพระอาจารย์และของขวัญจากคุณ………………………………..เรียนเชิญครับ

(เปิดเพลง “สุขสันต์วันเกิดคลอไปด้วย”)
1. คุณ……………………………………………………
2. คุณ…………………………………………………..
3.คุณ……………………………………………………

          และผู้มีบุญท่านใดที่มีวันเกิดในเดือนนี้ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม เรียนเชิญรับของที่ระลึกด้วยครับ

พิธีกรกล่าว – ลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณ……………………………………….กล่าว อวยพรแก่ผู้มีบุญ ที่มีวันเกิดในเดือน………………นี้ครับ เรียนเชิญครับ.

(เมื่อกล่าวอวยพรจบแล้ว)

พิธีกรกล่าว – กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรแด่ผู้มีบุญที่มีวันเกิดในเดือนนี้และ ผู้มีบุญทุกท่านในที่นี้ด้วยครับ

(เมื่อพระอาจารย์ให้พรจบแล้ว)

พิธีกรกล่าว – กราบนิมนต์พระอาจารย์นาบูชาพระครับ

พระกล่าวนำพิธีกรกล่าวตาม

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
กราบ (พุทโธ เมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
กราบ (ธัมโม เมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
กราบ (สังโฆ เมนาโถ พระสงฆ์เป็ นที่พึ่งของเรา)

พิธีกรกล่าว – เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
กราบ……..กราบ……..กราบ

 

9.เสร็จพิธี พิธีกรกล่าวอนุโมทนาบุญ และเชิญชวนทุกคนรับบุญเก็บงาน
(เปิดเพลง “อนุโมทนาบุญ”)

 

 

Cr.หนังสือ “คู่มือตักบาตร” อาจารย์จันทนา พงศ์สุทธิกาญจนา

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.