บทพูดสำหรับตัวแทนนำกล่าวถวายสังฆทาน
( อ่านเว้นวรรคตรงที่มีเครื่องหมาย , )
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคัณหาตุ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะจะฯ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.

 .

กำหนดการ

07.30 น. คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

07.29 น. อาราธนาศีล 5

07.39 น. พิธีถวายสังฆทาน

07.49 น. คณะสงฆ์ให้พร / เดินรับบิณฑบาต

08.00 น. เสร็จพิธี

Cr.หนังสือ “คู่มือตักบาตร” อาจารย์จันทนา พงศ์สุทธิกาญจนา

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.